Säännöt

Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund ry. SAFA

LS 32 § Paikallis- ja alaosastot

Jäsenet voivat muodostaa liiton yhteyteen toimialueelleen rekisteröimättömiä paikallisosastoja, joihin kukin liiton jäsen kuuluu asuinpaikkakuntansa perusteella. Tämän lisäksi jäsenet voivat muodostaa liiton yhteyteen rekisteröimättömiä alaosastoja, joihin liitytään osaston säännöissä määritellyllä tavalla.

Paikallisosastojen ja alaosastojen tarkoitus ja toiminta eivät saa olla ristiriidassa liiton sääntöjen tai päätösten eivätkä osastojen omien sääntöjen kanssa. Paikallis- ja alaosastoilla tulee olla omat sääntönsä, jotka hallitus vahvistaa. Osastoilla voi olla omat toimihenkilönsä.

Paikallis- ja alaosastot jättävät toimintakertomuksensa hallitukselle liiton toimintakertomukseen liitettäväksi.

 

1 § Osaston nimi ja toiminta-alue

Paikallisosaston, jota näissä säännöissä sanotaan osastoksi, nimi on
Pohjois-Suomen arkkitehdit SAFA.
Osastosta käytetään lyhennettä P-S SAFA.

Osaston toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu.

2 § Osaston tarkoitus

 Osaston tarkoituksena on alueellaan asuvien SAFAn jäsenten yhteenliittymänä toimia liiton tarkoituksen toteuttamiseksi vaalimalla alueen arkkitehtuuriin liittyviä kulttuuriperinteitä, myötävaikuttamalla yhdessä muiden rakennus- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa alueen arkkitehtuurin sekä rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelun kehittämiseen esityksiä tekemällä ja lausuntoja antamalla sekä edistämällä ja turvaamalla jäsentensä hyvinvointia, yhteenkuuluvuutta ja ammatillista taitoa sekä yleisiä ja yhteisiä ammatillisia toimintaedellytyksiä alueella.

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto tekee aloitteita ja kannanottoja arkkitehtien ammatillisten toimintaedellytysten sekä rakennetun ympäristön laadun parantamiseksi, järjestää jäsenilleen täydennyskoulutusta, kokouksia, opintomatkoja, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia yms. sekä pitää yhteyttä muihin arkkitehtuuri-, taide- sekä rakennus- ja ympäristöalan yhteisöihin ja tiedotusvälineisiin. Osasto voi järjestää myös näyttelyitä ja tapahtumia sekä harjoittaa ammattiin liittyvää tiedotuspalvelua sekä kerhotoimintaa.

3 § Jäsenet

 Osaston jäseniä ovat kaikki 1 §:ssä mainitulla alueella asuvat SAFAn varsinaiset ja opiskelijajäsenet.

4 § Toiminta- ja tilikausi

Osaston toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

 5 § Osaston toiminnan rahoitus

SAFAn liittovaltuusto päättää vuosittain talousarvion yhteydessä osaston toimintaa varten varattavasta määrärahasta. Osasto voi lisäksi hallituksen päätöksellä saada käyttöönsä projektimäärärahaa.

6 § Johtokunta

Osaston toimintaa johtaa osaston vaalikokouksessa valittu johtokunta, johon kuuluu vaalikokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään kahdeksan muuta jäsentä, jotka voivat olla myös opiskelijajäseniä. Samaa puheenjohtajaa ei saa valita useammin kuin kolmesti peräkkäin.

Johtokunta valitsee keskuudestaan toimintavuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, joiden ei tarvitse kuulua johtokuntaan.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, tai jos vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelyn vuoksi kirjallisesti vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä kokouksessa.

7 § Johtokunnan tehtävät

 Johtokunnan tehtävänä on:

 1.  hoitaa osaston kokousten päätösten toimeenpano ja käytännön asiat yleensä sekä edustaa osastoa;
 2.  toimia SAFAn paikallisena edustajana liiton hallituksen ohjeiden mukaisesti;
 3. kiinnittää huomiota seikkoihin, joilla on merkitystä SAFAn toiminnalle, ja tehdä liiton hallitukselle esityksiä ja aloitteita;
 4.  hoitaa osaston taloutta ja huolehtia siitä, että tilit päätetään ja tarkastetaan kultakin tilivuodelta, sekä toimittaa hallitukselle tilinpäätöksen valmistuttua selvitys määrärahojen käytöstä;
 5.  huolehtia, että:
  osaston toimintakertomus liiton sääntöjen 32 §:n mukaisesti ja osaston kokousten pöytäkirjat sääntöjen 28 §:n mukaisesti toimitetaan liiton hallitukselle, ilmoitus osaston johtokunnan kokoonpanosta sekä edustajasta hallituksen järjestämässä ala- ja paikallisosastofoorumissa heti osaston vaalikokouksen jälkeen lähetetään hallitukselle, ja että osaston kokouksessa käsiteltäväksi tulevasta ehdotuksesta osaston sääntöjen muuttamiseksi ilmoitetaan liiton hallitukselle.
 6. ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin paikallisten kysymysten osalta. Julkisuuden tai liiton talouden kannalta valtakunnallisesti merkittävät toimenpiteet tulee etukäteen saattaa SAFAn hallituksen tietoon; 
 7. laatia vuosittain toimintasuunnitelma ja budjetti, jonka tulee sisältää seuraavalle vuodelle suunnitellut projektit. Toimintasuunnitelma ja budjetti toimitetaan SAFAn toimistoon lokakuussa.

 Johtokunta voi asettaa sille vastuullisia pysyviä tai tilapäisiä työryhmiä.

8 § Osaston kokoukset

Osasto kokoontuu johtokunnan kutsusta vaalikokoukseensa marras-joulukuussa.

Vastaavasti osasto kokoontuu johtokunnan kutsusta vuosikokoukseensa helmi- maaliskuussa.

Osasto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, milloin osaston johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 10 jäsentä sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti pyytää.

Kutsu osaston kokoukseen on julkaistava liiton tiedotuslehdessä tai sähköisessä jäsenkirjeessä tai lähetettävä jokaiselle osaston jäsenelle hänen antamallaan osoitteella vähintään 2 viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Muukin asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos kokous vähintään 2/3 enemmistöllä siihen suostuu. Osaston kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoon kutsuttu.

9 § Vaalikokous

 Vaalikokouksessa:

 1. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä kaksi toiminnantarkastajaa;
 2. päätetään johtokunnan jäsenten määrä
 3. valitaan johtokunnan muut jäsenet, mahdolliset varajäsenet sekä toiminnantarkastaja ja
  varatoiminnantarkastaja;
 4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä ne ylimääräiset asiat, jotka vaalikokous näiden sääntöjen mukaisesti voi ottaa käsiteltäväkseen.

10 § Vuosikokous

 Vuosikokouksessa:

 1.  esitetään johtokunnan kertomus edelliseltä toimintakaudelta ja tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta sekä toiminnantarkastuskertomus;
 2.  vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; 
 3. esitellään 7 §:ssä mainittu vuosittainen toimintasuunnitelma; 
 4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä ne ylimääräiset asiat, jotka vuosikokous näiden sääntöjen mukaisesti voi ottaa käsiteltäväkseen.

11 § Osaston nimen kirjoittaminen

 Osaston nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai jompikumpi heistä yhdessä johtokunnan jäsenen tai johtokunnan valtuuttaman henkilön kanssa.

12 § Läsnäolo-oikeus ja päätöksenteko

Kaikilla SAFAn jäsenillä on osaston kokouksissa läsnäolo-oikeus. 

Päätöksentekoon voivat osallistua osaston jäsenet. 

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa.

13 § Osaston sääntöjen vahvistaminen ja muuttaminen

 Liiton sääntöjen 32 §:n mukaisesti osaston tulee alistaa sääntönsä SAFAn hallituksen vahvistettavaksi. Päätös hallituksen vahvistamien sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä, kun ilmoitus sääntöjen muutos ehdotuksesta on tehty hallitukselle ja kun muutosehdotus on tullut osaston kokouksessa hyväksytyksi vähintään 2/3 enemmistöllä. Myös osaston sääntöjen muutokselle on saatava liiton hallituksen vahvistus.

14 § Osaston lakkauttaminen

 Päätös osaston lakkauttamisesta edellyttää, että osaston kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden ja enintään kuuden kuukauden sisällä pidettävässä kokouksessa vähintään 2/3 paikalla olevista jäsenistä kannattaa päätöstä ja että liiton hallitus vahvistaa lakkauttamisen. 

Liiton hallitus voi osastoa kuultuaan todeta lakkautetuksi paikallisosaston, jonka johtokunta ei kahdelta peräkkäiseltä toiminta- ja tilikaudelta ole toimittanut toimintakertomusta eikä selvitystä määrärahojen käytöstä tämän ohjesäännön 7 §:n mukaisesti. 

Paikallisosaston tullessa lakkautetuksi sen varat on luovutettava SAFAlle, ja liiton hallituksen tulee tehdä liittovaltuustolle esitys, mihin paikallisosastoon lakkautetun osaston alueella asuvat jäsenet kuuluvat.