PUISTO

PUISTO – Lapsilähtöisen keskusleikkipuiston suunnittelun innovatiivinen pilotti ja levitettävä toimintamalli

Millainen on leikkipuisto, joka suunnitellaan yhteistyössä lähikoulun 4-luokkalaisten ja Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kanssa? Miten lähikoulu voi olla mukana suunnittelussa? Miten suunnittelijat saavat tietoa ja ideoita puiston tulevilta käyttäjiltä? Oulunsalon toteutettavan keskusleikkipuiston avulla kehitetään työpajoja ja toimintamalleja, joiden avulla lapset voivat olla mukana lähipuistojen suunnittelussa. Työpajojen avulla opitaan, miten leikkipuistoa suunnitellaan ja millaisten mutkien kautta suunnittelu etenee toteutukseen. Jännittävää tulee olemaan myös lopputulos: näkyvätkö lasten ideat valmiissa leikkipuistossa?

Lapset ja nuoret osallistumaan, mutta miten?
Lasten ja nuorten osallistumista ympäristön suunnitteluun ja heitä koskevaan päätöksentekoon toivotaan sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriön Ehdotuksessa lasten kulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi (2014:6) yhtenä päätoimenpiteenä on lasten ja nuorten toimintaympäristöjen suunnittelu yhdessä heidän kanssaan. Oulun kaupunkistrategiassa 2020 asukkaiden osallistuminen ja lapset tulevaisuuden tekijöinä ovat keskeisiä painopistealueita. Erityisen tärkeää on, että lapsi voi osallistua silloin, kun kyseessä on hänen omaa lähiympäristöään koskeva todellinen ja nopealla aikataululla toteutettava hanke. Leikkipuistot ovat lapsia lähellä olevia ja heidän aktiivisesti käyttämäänsä arkipäivän ympäristöä. Leikkipuistojen suunnittelussa käyttäjien toiveiden huomioiminen on hyödyksi myös lopputuloksen ja puiston käytettävyyden kannalta. PUISTO-projektin tavoitteena on lasten ideoiden näkyväksi saaminen sekä suunnittelu- ja päätöksentekoprosessien ymmärtäminen osallistavien ja vuorovaikutteisten puistosuunnittelutyöpajojen avulla. Tavoitteena on myös, että toteutettavan leikkipuiston suunnittelija ja rakennuttaja saavat hyödynnettävää tietoa alueen keskeisiltä käyttäjiltä.

Leikkipuistot – lasten lähiympäristöä
PUISTO-projekti nivoutuu tiiviisti Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittämissuunnitelmaan: Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittäminen 2014-2032. Suunnitelmassa lähiaikoina toteutusinvestoitavaksi keskusleikkipuistoksi on määritelty Oulunsalon keskusleikkipuisto, joka täten valittiin projektin pilottipuistoksi. Oulunsalon keskusleikkipuisto sijoittuu Oulunsalon keskukseen Viljapuistoon koulun, urheilupuiston, Oulunsalon keskuksen palveluiden ja asuinalueen välittömään läheisyyteen. Keskusleikkipuistot ovat hyviä osallistumisen paikkoja, sillä ne ovat suuria, laajaa ikäryhmää ja aluetta palvelevia teemallisia monitoimipuistoja. Sijainniltaan ne ovat kaupunkirakenteessa keskeisiä ja sijoittuvat usein koulun läheisyyteen, jolloin puisto on osa koulun oppimisympäristöä.

Parhaat toimintatavat pakettiin
PUISTO-projektin kokonaistavoitteena on tuottaa monistettavia työpajapaketteja, joiden avulla suunnittelija, rakennuttaja, kaupunki, koulu tai muu vastaava taho voi tuottaa leikkipuistojen suunnittelussa hyödynnettävää materiaalia. Työpajapaketteja jatkokehitetään Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan diplomityössä ja kasvatustieteiden tiedekunnan pro gradu -tutkielmassa, joiden tekeminen on aloitettu syyslukukaudella 2015. Työpajapaketit on suunniteltu siten, että ne toimivat myös ympäristösuunnittelun oppimispaketteina alakouluilla.

Syksyllä 2014 leikkipuiston suunnitteluun kerättiin tietoa kaikille avoimen verkkokyselyn ja karttakyselyn avulla, joihon voi tutustua Otakantaa.fi -palvelussa: Oulunsalon keskusleikkipuisto.

Pilottiprojektin tuottajana on Pohjois-Suomen arkkitehdit SAFA lasten ja nuorten arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatus, mutta PUISTO-projekti toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Oulun kaupungin Yhdyskunta ja ympäristöpalveluiden ja Oulunsalon Kirkonkylän koulun kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat Arkkitehtuurin tiedotuskeskus ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin ja kasvatustieteiden tiedekunnat. PUISTO-projektin kokonaiskesto on 2014-2017. Kesto määräytyy puiston suunnittelun ja rakentamisen aikataulusta.

PUISTO-projektin aloittamisen mahdollisti Oulun kaupungin projektiapuraha syksylle 2014. Kevään 2015 koulupajat toteutettiin Oulun valistustalonrahaston apurahan turvin. PUISTO-projekti on osa Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen koordinoimaa Lapset kaupungissa -hanketta, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustuksen vuosille 2015-16. Avustus mahdollistaa PUISTO-projektin loppuun saattamisen ja monistettavan työpajapaketin tuottamisen.

Puisto Logot